Vrienden van de Winkler Prins               
 
De stichting wil bijdragen aan de kwaliteit van de Winkler Prins door middel van financiële steun aan individuele leerlingen en/of onderwijsactiviteiten van de Winkler Prins.

Werkwijze

De Stichting wil transparant zijn over wat zij doet. Op deze website geeft de stichting informatie over de samenstelling van het bestuur, kunnen de statuten van de stichting worden gelezen en publiceert de verslagen van de vergaderingen. Ook is de jaarlijkse verantwoording over de ontvangen en bestede financiële middelen op de website te vinden. Een goed financieel beheer en alert toezicht houden op beschikbare gestelde middelen is een prioriteit van het huidige bestuur.

Doel

In de statuten is vastgelegd wat de Stichting beoogt:
Het verstrekken van financiële steun aan, respectievelijk bij de navolgende activiteiten en projecten, die plaatsvinden op de Winkler Prins, scholengemeenschap te Veendam:
- Buitenroosteractiviteiten en sociaal-culturele activiteiten;
- De aanschaf van leer- en lesmaterialen die met het oog op onderwijskundige veranderingen noodzakelijk zijn,
  doch niet door de overheid worden gefinanciëerd;
- Individuele studiebegeleiding indien dat noodzakelijk is;
- Die terreinen waar gebrek aan financiële middelen een ontplooiing van het onderwijs en
  begeleiding van leerlingen van de school belemmert.   

Financiën

De inkomsten van de Stichting worden gevormd door:
- Rente op het beschikbare kapitaal
- Giften en legaten
- Bijdragen van donateurs

Contact

http://www.vriendenvandewinklerprins.nl/contact.html